6. Społeczeństwo

Deklaracja Kapsztadzka - dokument programowy otwartej edukacji - polska wersja 
Deklaracja Kapsztadzka w wersji oryginalnej

************************************************************************************
Domena publiczna - co to takiego? ciekawy artykuł trzech autorów porządkujący pojęcie.
Domena publiczna, prezentacja Tomka Ganicza, prezesa Stowarzyszenia Wikimedia Polska. (Jasno niebieskie dopiski uściślające robione przez MR podczas wykładu).
Domena publiczna, artykuł Tomka Ganicza.
***********************************************************************************

http://fotoprawo.pl/
Twoje zdjęcie, Twoje prawo. Prawo autorskie. Kodeks dobrych praktyk. Wzory umów i wiele przydatnych rzeczy.

***********************************************************************************
Free Rice - Nakarm głodnego, zbieraj ziarenka ryżu; okazja do nauki, zabawy i pomocy innym. Wypróbowano na gimnazjalistach, z radością rozwiązują testy wiedząc, że pomagają głodnym.
***********************************************************************************
 Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało 17 stycznia 2013 r. w sieci oficjalny poradnik w postaci pytań i odpowiedzi dotyczący praw autorskich w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Jest to zarazem pierwsze stanowisko zalecające stosowanie wolnych licencji Creative Commons do udostępniania utworów oraz porad jak najlepiej regulować je na poziomie umów. To bardzo ważny dokument z perspektywy dotychczasowych interpretacji regulaminów PO KL przez różne projekty, zwłaszcza takie w ramach których powstają zasoby edukacyjne.
**********************************************************************************
Konferencja w Sejmie na temat otwartych zasobów edukacyjnych (23 kwietnia 2009), chodzi o rangę i że mówi się o tym na najwyższym szczeblu :)
************************************************************************************
Przewodnik po otwartych zasobach edukacyjnych - do pobrania, opracowany przez Koalicję Otwartej Edukacji, 2012.
 ************************************************************************************
************************************************************************************
Zapraszam do odwiedzenia otwartego blogu społecznościowego poświęconego niezależnej publicystyce oświatowej - Superbelfrzy.
************************************************************************************
Dokumenty eksperckie Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej z sierpnia 2011 r.: Kierunki działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym oraz Dodatki do Kierunków działań.
************************************************************************************ 
Wyszukiwanie cyfrowych zasobów edukacyjnych, poradnik Lidii Derfert-Wolf dla poszukujących sieciowych zasobów edukacyjnych.
***********************************************************************************
 Wolne licencje i prawa autorskie w PO KL – oficjalny poradnik


CC: KONSEKWENCJE BLOKOWANIA UŻYCIA KOMERCYJNEGO - PUBLIKACJA

***********************************************************************************


Pierwsza pomoc w prawie autorskim: przewodnik -  poradnik ma za zadanie wprowadzić nas w świat podstawowych pojęć i regulacji prawa autorskiego. Wprowadzenie to ma charakter skrótowy, i nie rości sobie pretensji do pełnego rozpoznania problemów wynikających z tej regulacji. Niestety, w większości przypadków nie pozwoli nam na zrezygnowanie z konsultacji prawnika. Będziemy jednak przynajmniej wiedzieć jak zadać pytanie i pozwoli nam zrozumienie jego odpowiedzi
***********************************************************************************
Kultura ponad prawem” to nowy projekt Centrum Cyfrowego Projekt: Polska w ramach którego Cezary Ciszewski, dokumentalista i organizator fundacji Miasta w Komie, przeprowadził wideo wywiady z przedstawicielami i przedstawicielkami sektora twórczego. Od muzyków, jak Tymon Tymański, Tomek Lipiński, Gaba Kulka, Czesław Mozill, Hemp Gru, Mamadou Diouf, przez pisarkę Sylwię Chutnik, profesora Zygmunta Baumana, kuratorkę Joannę Mytkowską, artystkę Joannę Rajkowską, po filmowców Macieja Drygasa i Macieja Cuske – wszyscy opowiadają o trudnościach z prawem autorskim oraz o współczesnej roli i problemach twórców kultury. Projekt powstał, aby przedstawić i wspierać głos twórców w dyskusji o prawie (nie tylko autorskim). Filmy zostały udostępnione na licencji Creative Commons na stronie http://kulturaponadprawem.pl
***********************************************************************************
 Raport z badania pn: Prawo autorskie w czasach zmiany. O normach społecznych korzystania z treści. Autorzy: Michał Danielewicz i Alek Tarkowski.
***********************************************************************************
6. Kompetencje społeczne i obywatelskie
Definicja:
Są to kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe obejmujące pełny zakres zachowań przygotowu­jących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących się coraz większą różnorodnością, a także rozwiązywania konfliktów w razie potrzeby. Kompetencje obywatelskie przygotowują osoby do pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu o znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych oraz poczuwanie się do aktywnego i demokratycznego uczestnictwa.
Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją:
A. Kompetencje społeczne są związane z dobrem osobistym i społecznym, które wymaga świadomości, w jaki sposób można zapewnić sobie optymalny poziom zdrowia fizycznego i psychicznego, rozumianego również jako zasób danej osoby i jej rodziny oraz bezpośredniego otoczenia społecznego, a także wiedzy, w jaki sposób może się do tego przyczynić odpowiedni styl życia. Dla powodzenia w kontaktach interpersonalnych i uczestnictwie społecznym niezbędne jest rozumienie zasad postępowania i reguł zachowania ogólnie przyjętych w różnych społeczeństwach i środowiskach (np. w pracy). Równie istotna jest świadomość podstawowych pojęć dotyczących osób, grup, organizacji zawodowych, równości płci i niedyskryminacji, społeczeństwa i kultury. Konieczne jest rozumienie wielokulturowych i społeczno-ekonomicznych wymiarów społeczeństw europejskich, a także wzajemnej interakcji narodowej tożsamości kulturowej i tożsamości europejskiej.
Podstawowe umiejętności w zakresie tej kompetencji obejmują zdolność do konstruktywnego porozumiewania się w różnych środowiskach, wykazywania się tolerancją, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania połączonego ze zdolnością tworzenia klimatu zaufania, a także zdolność do empatii. Osoby powinny być zdolne do radzenia sobie ze stresem i frustracją oraz do wyrażania ich w konstruktywny sposób, a także powinny dokonywać rozróżnienia sfery osobistej i zawodowej.
Kompetencja ta opiera się na współpracy, asertywności i prawości. Osoby powinny interesować się rozwojem społeczno-gospodarczym, komunikacją międzykulturową, cenić różnorodność i szanować innych ludzi, a także być przygotowane na pokonywanie uprzedzeń i osiąganie kompromisu.
B. Kompetencje obywatelskie opierają się na znajomości pojęć demokracji, sprawiedliwości, równości, obywatelstwa i praw obywatelskich, łącznie ze sposobem ich sformułowania w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej i międzynarodowych deklaracjach oraz ich stosowaniem przez różne instytucje na poziomach lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym. Obejmują one również znajomość współczesnych wydarzeń, jak i głównych wydarzeń i tendencji w narodowej, europejskiej i światowej historii. Ponadto, należy zwiększyć świadomość celów, wartości i polityk, jakimi kierują się ruchy społeczne i polityczne. Niezbędna jest również znajomość integracji europejskiej oraz struktur UE, z ich głównymi celami i wartościami, jak i świadomość różnorodności i tożsamości kulturowych w Europie.
Umiejętności w zakresie kompetencji obywatelskich obejmują zdolność do efektywnego zaangażowania, wraz z innymi ludźmi, w działania publiczne, wykazywania solidarności i zainteresowania rozwiązywaniem problemów stojących przed lokalnymi i szerszymi społecznościami. Do umiejętności tych należy krytyczna i twórcza refleksja oraz konstruktywne uczestnictwo w działaniach społeczności lokalnych i sąsiedzkich oraz procesach podejmowania decyzji na wszystkich poziomach, od lokalnego, poprzez krajowy, po europejski, szczególnie w drodze głosowania.
Pełne poszanowanie praw człowieka, w tym równości, jako podstawy demokracji, uznanie i zrozumienie różnic w systemach wartości różnych religii i grup etnicznych, to fundamenty pozytywnej postawy. Oznacza ona zarówno wykazywanie poczucia przynależności do własnego otoczenia, kraju, Unii Europejskiej i Europy jako całości oraz do świata, jak i gotowość do uczestnictwa w demokratycznym podejmowaniu decyzji na wszystkich poziomach. Obejmuje ona również wykazywanie się poczuciem obowiązku, jak i okazywanie zrozumienia i poszanowania wspólnych wartości, niezbędnych do zapewnienia spójności wspólnoty, takich jak respektowanie demokratycznych zasad. Konstruktywne uczestnictwo obejmuje również działalność obywatelską, wspieranie różnorodności i spójności społecznej i zrównoważonego rozwoju oraz gotowość poszanowania wartości i prywatności innych osób.